Thay Co

Thầy Cô

 

 

Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Tục ngữ Việt Nam

Trọng thầy mới được làm thầy

Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi

Ngạn Ngữ Trung Quốc

 

 

 

Phần này còn đang trong phần thiết kế …